Verkkopalvelun käyttöehdot

Verkkopalvelun käyttöehdot

Yleistä

Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan FVWAn ylläpitämiin verkkopalveluihin.

Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia FVWAn ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia voivat olla mm. yhtiön kotisivut, jäsensivut, markkinointiin tarkoitetut sivut tai Facebook-sivut. (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä palvelu). Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin FVWAn ylläpitämiin palveluihin, jollei jonkin palvelun osalta ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

Verkkopalvelua käyttävän (jäljempänä käyttäjä) on hyväksyttävä nämä käyttöehdot itseään sitoviksi päästäkseen käyttämään palvelua, edellytti palvelun käyttö rekisteröitymistä tai ei.

Rekisteröityminen

Käyttäjä liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi siihen liittyvillä www-sivuilla ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot itseään sitoviksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjätunnukseksi tulee käyttäjän sähköpostiosoite ja käyttäjän itse valitsema salasana.

Palvelun sisältö

FVWA pyrkii siihen, että sen palvelut ovat mahdollisimman korkeatasoisia. FVWA vastaa palvelun toimituksellisesta sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta. FVWA kehittää palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa. FVWAlla on milloin tahansa oikeus lopettaa palvelun tuottaminen. Tästä ilmoitetaan palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

FVWA ei vastaa toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee FVWAn palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. FVWA ei vastaa palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. FVWA vastaa vain itse palvelun kautta myytäväksi tarjoamistaan tuotteista ja palveluista annettavien tietojen oikeellisuudesta sekä niiden laadusta ja toimivuudesta.

Palvelun käytettävyys

FVWA tekee parhaansa, jotta palvelu olisi käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. FVWA ei kuitenkaan vastaa palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. FVWA ei vastaa palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

FVWAlla on oikeus keskeyttää palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. FVWA rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Oikeudet

Palvelun sisältö on tekijänoikeuden suojaama. Palvelussa olevaan aineistoon saattaa myös sisältyä lailla suojattuja tavaramerkkejä. Palvelun kaikki oikeudet ovat FVWAlla tai muilla palvelun sisällöntuottajilla taikka lisenssinhaltijoilla. Käyttäjä ei saa tällä sopimuksella mitään palveluun liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen ja mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen mukaisesti.

Käyttäjän oikeus käyttää palvelua

Käyttäjä saa palveluun näiden käyttöehtojen mukaisesti rekisteröityessään näissä ehdoissa ja mahdollisissa palvelukohtaisissa ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää palvelua. Käyttäjä on tietoinen, että vaikka FVWAn palvelun kautta voi olla pääsy muiden palveluntuottajien palveluihin, saattaa näiden palveluiden käyttäminen edellyttää erillistä rekisteröitymistä. FVWAlla on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan tai lain vastaisesti, taikka liiketoiminnan häirintään.

Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan FVWAlle käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta kolmannen tietoon tai haltuun. Ilmoitus tehdään sähköpostitse osoitteeseen info@fvwa.fi. Saatuaan FVWAn kuittauksen ilmoituksestaan käyttäjän vastuu palvelun käytöstä lakkaa. FVWAlla on oikeus muuttaa käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. FVWA ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Henkilötiedot

Käyttäjän tulee antaa FVWAlle palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista FVWAlle. FVWAlla on oikeus käsitellä käyttäjän henkilötietoja henkilötietolain ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän tiedot tallennetaan FVWAn käyttäjärekisteriin. Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. FVWAlla on oikeus lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla ja tekstiviestinä, mikäli käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa. Käyttäjä ei voi kieltää FVWAta lähettämästä palvelun käyttöön tai käyttäjän yhdistysjäsenyyteen liittyviä tärkeitä tiedotteita (oikeutettu etu).

Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

FVWA säilyttää kaikki käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. FVWA järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. FVWA ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Laitteet, ohjelmistot ja yhteydet

Käyttäjä vastaa itse palvelun käyttämisen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja verkkoyhteyksien hankkimisesta, toimivuudesta ja niiden aiheuttamista kustannuksista. Ne eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Evästeet, IP-tiedot ja linkit toisiin WWW-sivustoihin.

Katso Evästekäytäntömme.

Palvelusta perittävät hinnat

FVWAn tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä palvelun käytön mukaan määräytyvä taikka aikaan sidottu käyttömaksu. FVWA voi muuttaa palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelun sivuilla.

Maksaminen

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan maksullisesta palvelusta perittävän maksun FVWAn palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi laskulla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä maksusta FVWAlla on oikeus periä korkolain mukainen viivästyskorko eräpäivästä lukien.

Maksukehotuksesta FVWAlla on oikeus periä hinnaston mukainen huomautusmaksu sen käsittelystä aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. FVWAlla on lisäksi oikeus periä laskun perimisestä aiheutuvat kohtuulliset perimiskustannukset. FVWAlla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. FVWAlla on oikeus periä kohtuullinen korvaus palvelun uudelleen avaamisesta.

Palvelun käytöstä aiheutuva vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan FVWAlle näiden käyttöehtojen, mahdollisten palvelukohtaisten ehtojen, palvelun käyttöä koskevan sopimuksen tai lainvastaisen käytön aiheuttamat vahingot. FVWA ei ole velvollinen korvaamaan palvelun käytöstä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa FVWAn palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. FVWA ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt.

Käyttöehtojen muuttaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin FVWAn ylläpitämiin palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita. FVWA on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia palvelukohtaisia ehtoja ilmoitettuaan muutoksista palvelun sivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa.

Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta taikka palvelusta mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman FVWAn kirjallista suostumusta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Käyttäjällä (luonnollinen henkilö) on kuitenkin oikeus nostaa kanne FVWAa vastaan oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Käyttäjällä (luonnollinen henkilö) on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta.

Sovellettava laki

Näihin käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.