Yhdistyksen säännöt

SUOMEN VOLKKARIYHDISTYS - FINNISH VW ASSOCIATION FVWA ry:n säännöt.

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA


a) Yhdistyksen nimi on Suomen Volkkariyhdistys - Finnish VW Association FVWA ry.

b) Yhdistyksen kotikunta on Helsinki.

 

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Volkswagen-merkkisten autojen harrastajat, omistajat, sekä niistä kiinnostuneet yhteiseen toimintaan ja toimia em. automerkin eri mallien säilyttämisen, kunnostamisen ja entisöimisen, esteettisen ja teknisen uudistamisen tukemiseksi ja edistämiseksi, sekä harrastuksen lisäämiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi.

Yhdistys

a) Parantaa ja kehittää jäsentensä harrastusmahdollisuuksia ja tietoutta.

b) Toimii jäsentensä avustamiseksi tavoittamalla alan harrastajia muista maista, sekä kehittää ja tukee yhteydenpitoa ulkomaisiin alan järjestöihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

c) Osallistuu alan näyttelyihin ja kokoontumisiin Suomessa ja ulkomailla.

d) Kerää ja taltioi alaan liittyvää tietoa ja kirjallisuutta ja jakaa saamaansa tietoa ja neuvoja jäsenille.

e) Järjestää VW-merkkisten autojen kuntoisuus- ja kauneuskilpailuja, kokoontumisajoja ja muuta vastaavanlaista alaan liittyvää harrastustoimintaa.

f) Voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä hallita näin saatua omaisuutta.

Yhdistys pitää jäsenistä jäsenluetteloa ja voi pitää harrastustoimintaan kuuluvista autoista mallikohtaisia luetteloita.

 

3 § YHDISTYKSEN JÄSENET

1. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö.

a) Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat henkilöjäsenet, joita ovat kunnia-, vuosi- sekä perhejäsenet. Perhejäsenille ei toimiteta yhdistyksen postia, ellei sitä vuosikokouksessa erikseen päätetä. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä myös yhteisö, jolloin yhteisöjäsenen asiamiehellä tai lakimääräisellä edustajalla on kokouksissa äänioikeus.

b) Yhdistyksen kannatusjäseniä ovat toiminimijäsenet, joita ovat oikeuskelpoiset säätiöt ja yhteisöt, kuten osakeyhtiöt tai yksityiset elinkeinoharjoittajat. Kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen päätöksellä myös yksityinen henkilö. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsen on vapautettu jäsenmaksusta, ellei vuosikokouksessa päätetä erikseen kannatusjäsenmaksusta.

2. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Mikäli hallitus ei hyväksy jäsenhakemusta, jäseneksi pyrkivä voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

3. Hallitus erottaa jäsenen, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun tai yhdistyksellä on muutoin yhdistyslain 14§:n mukainen oikeus erottaa jäsen. Hallitus voi erottaa jäsenen myös, jos jäsen tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia yhdistyksen hallituksen määräyksiä, tai toimii muutoin yhdistyksen etujen vastaisesti. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianmukaiselle jäsenelle. Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle jättämällä asiasta kirjallinen valitus hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Hallituksen päätöksellä jäsenet, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksua kalenterivuoden loppuun mennessä, voidaan kuitenkin ilman eri käsittelyä tulkita eronneiksi, tällöin jäsenelle ei toimiteta ilmoitusta, jäsenyyden voi kuitenkin palauttaa maksamalla liittymis-, ja jäsenmaksun.

4. Yhdistystoiminnassa ansioitunut, tai muutoin merkittävällä tavalla harrastusta edistänyt jäsen voidaan yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen päätöksellä nimittää kunniajäseneksi. Kunniajäsen on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

5. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6. Jäseneltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta, sekä kannatus- ja perhejäsenmaksusta päättää vuosikokous.

 

4 § YHDISTYKSEN JAOKSET

1. Yhdistyksen jaokseksi voidaan hyväksyä yhdistyksen jäsenistä muodostuva yhteisö tai erillinen yhdistys.

2. Jaokset hyväksyy yhdistyksen hallitus. Mikäli hallitus ei hyväksy jäsenhakemusta, jaokseksi pyrkivä voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

3. Hallitus voi purkaa jaos-statuksen, jos yhdistyksellä on yhdistyslain 14§:n mukainen oikeus purkaa jaos-status tai sillä ei ole ollut toimintaa kahteen vuoteen. Hallitus voi purkaa jaos-statuksen myös, jos jaos tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia yhdistyksen hallituksen määräyksiä, tai toimii muutoin yhdistyksen etujen vastaisesti.

4. Hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianmukaiselle jaokselle. Jaoksella on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle yhdistyksen kokoukselle jättämällä asiasta kirjallinen valitus hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

5. Jaoksella on oikeus lopettaa jaostoiminta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

6.Yhdistys voi myöntää jaoksille tapahtuma-avustuksen, hallituksen määrittelemien kriteerien mukaisesti.

 

5 § HALLITUS

1. Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa vuosikokouksessa valittu hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja vuosikokouksen päätöksellä joko neljä (4) tai kuusi (6) varsinaista jäsentä ja vuosikokouksen päätöksellä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

2. Uuden hallituksen toimintakausi alkaa järjestäytymiskokouksesta ja päättyy seuraavan vuoden järjestäytymiskokoukseen.

3. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi ja muut varsinaiset jäsenet kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksesta eroaa vuosittain puheenjohtaja, puolet (1/2) varsinaisista jäsenistä ja varajäsenet. Varsinaisten jäsenten eroaminen tapahtuu ensimmäisenä vuotena arvonnalla ja sen jälkeen vuorovuosin. Hallitus voi erottaa, enemmistöpäätöksellä, puheenjohtajan, jos tämä tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä, tai kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia yhdistyksen hallituksen määräyksiä, tai toimii muutoin yhdistyksen etujen vastaisesti. Puheenjohtajan on oltava mahdollisuus erota kesken kauden. Edellä mainituissa tapauksissa toimen hoitaa varapuheenjohtaja seuraavaan vuosikokoukseen asti ja varsinaiseksi jäseneksi valitaan yksi varajäsen.

4. Vuosikokouksessa valitun hallituksen tulee pitää järjestäytymiskokous kuukauden sisällä valinnasta. Kokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, sekä muut yhdistyksen tarvitsemat toimihenkilöt. Hallitus voi nimetä avukseen tarvittavat toimihenkilöt ja asiantuntijat, tai alueellisia jaoksia. Jaosten tehtävät ja toimeksiannot määrittelee hallitus.

5. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, tai kun vähintään kolme (3) johtokunnan jäsentä katsoo sen tarpeelliseksi. Kokous on kutsuttava koolle kirjallisesti vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) jäsenistä tai heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ovat läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (1/2) läsnä olevista jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista tulee aina tehdä pöytäkirja, joka on toimitettava hallituksen nimeämälle henkilölle neljän (4) viikon kuluessa kokouksesta.

6. Jos vuosikokouksen päätöksellä on valittu varajäsenet, kahdesta (2) perättäisestä hallituksen kokouksesta ilmoittamatta hyväksyttävää syytä poissa olleen hallituksen jäsenen tilalle voi hallitus kutsua hänen henkilökohtaisen varajäsenensä. Jos hallituksen jäsen eroaa yhdistyksestä, on hänen erottava hallituksesta. Eronneen jäsenen tilalle kutsutaan hänen henkilökohtainen varajäsenensä.

7. Hallitus voi kokoontua ja tehdä päätöksiä sähköisiä välineitä käyttäen. Tehdyt päätökset kirjataan seuraavassa hallituksen kokouksessa pöytäkirjaan.

8. Hallituksen tehtävänä on

a) Valvoa, että toiminnassa noudatetaan yhdistyksen sääntöjä sekä yhdistyslakia ja yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä ja muutoinkin huolehtia ja edistää yhdistyksen tavoitteiden ja tarkoituksen toteutumista.

b) Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat, kuten jäsenmaksun suuruus ja kutsua kokous koolle.

c) Johtaa ja vastata yhdistyksen hallinnosta ja taloudesta, sekä laatia toimintasuunnitelma ja talousarvio.

d) Hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä pitää jäsenistä luetteloa.

 

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja hallituksen siihen määräämät henkilöt, kukin yksin.

 

7 § TILIT JA TILINTARKASTUS

1. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.5.-30.4. välinen aika.

2. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jotta hallitus voi antaa mahdollisista huomautuksista selvityksensä kokoukselle.

3. Yhdistyksen hallintoa, omaisuutta ja tilejä tarkastavat kaksi (2) toiminnantarkastajaa, joiden on annettava kirjallinen lausuntonsa tarkastuksen tuloksesta yhdistyksen vuosikokoukselle. Toiminnan-tarkastajien toimikausi on yhdistyksen tilikausi.

 

8 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle. Kokouskutsu on toimitettava ilmoituksella yhdistyksen kokousta edeltävässä tai sitä edellisessä jäsenlehdessä, tai kirjeitse, kuitenkin aikaisintaan neljä (4) kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

 

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

1. Yhdistyksen vuosikokous, joka pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen elokuun loppua. Kokous pyritään pitämään yhdistyksen vuotuisen päätapahtuman yhteydessä heinä-elokuussa.

2. Yhdistyksen ylimääräinen kokous, joka pidetään, mikäli hallitus katsoo sen pitämisen yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeelliseksi, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselle ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Se voidaan pitää, vaikkei sen pitämiseen olisikaan muuta erityistä aihetta. Kokouksessa tulee kuitenkin käsitellä ainakin seuraavan vuoden toimintaa, tehdä katsaus kuluneen vuoden toimintaan, sekä käsitellä mahdolliset sääntöjen mukaiset asiat.

3. Jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni. Yhdistyksen jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksen käsiteltäviksi. Esitykset toimitetaan kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallituksen on valmisteltava asia omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen seuraavaan edellytykset täyttävään kokoukseen.

 

10 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokous avataan;

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;

5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;

7. Päätetään kannatusjäsenmaksusta ja sen suuruus, sekä liittymis-, ja jäsenmaksun, sekä perhejäsenmaksun suuruus;

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle;

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, joka kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, sekä varajäsenten valitsemisesta huomioiden sääntöjen 4§:n määräykset ja valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja tarvittaessa vuosittain hallituksen henkilökohtaiset varajäsenet;

11. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan alkaneen vuoden tilejä ja toimintaa.

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

 

11 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen määrittelemällä tavalla, kuitenkin jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

 

12 § YHDISTYSLAKI

Siltä osin kuin nämä säännöt eivät sisällä erillisiä määräyksiä, noudatetaan yhdistyslain kulloinkin voimassa olevia määräyksiä.

 

13 § SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET

Ennen näiden sääntöjen voimaantuloa voimassa olleiden sääntöjen perusteella saavutetut
jäsenoikeudet säilyvät ennallaan.

 

14 § YHDISTYKSEN VAROJEN KÄYTTÖ

Yhdistyksen hallinnassa olevat varat voidaan käyttää yksinomaan tarkoituksiin, jotka edistävät 2§:ssä mainittuja asioita.